Uncategorized

BhaktAmara stotra

/

by admin

/

bhaktAmara-praNata-maulimaNi-prabhANA -
mudyotakaM dalita-pApa-tamovitAnam |
samyak praNamya jina pAdayugaM yugAdA-
vAlaMbanaM bhavajale patatAM janAnAm|| 1||

yaH saMstutaH sakala-vA~Nmaya- tatva-bodhA-
d-udbhUta- buddhipaTubhiH suralokanAthaiH|
stotrairjagattritaya chitta-harairudaraiH
stoShye kilAhamapi taM prathamaM jinendram|| 2||

buddhyA vinA.api vibudhArchita pAdapITha
stotuM samudyata matirvigatatrapo.aham |
bAlaM vihAya jalasaMsthitamindu bimba -
manyaH ka ichChati janaH sahasA grahItum || 3||

vaktuM guNAn guNasamudra shashA~NkkAntAn
kaste kShamaH suragurupratimo.api buddhyA |
kalpAnta - kAl - pavanoddhata - nakrachakraM
ko vA tarItumalamambunidhiM bhujAbhyAm || 4||

so.ahaM tathApi tava bhakti vashAnmunIsha
kartuM stavaM vigatashaktirapi pravRRittaH |
prItya.a.atmavIryamavichArya mRRigo mRRigendraM
nAbhyeti kiM nijashishoH paripAlanArtham || 5||

alpashrutaM shrutavatAM parihAsadhAm
tvadbhaktireva mukharIkurute balAnmAm |
yatkokilaH kila madhau madhuraM virauti
tachchAruchUta - kalikAnikaraikahetu || 6||

tvatsaMstavena bhavasaMtati - sannibaddhaM
pApaM kShaNAt kShayamupaiti sharIra bhAjAm|
AkrAnta - lokamalinIlamasheShamAshu
sUryAMshubhinnamiva shArvaramandhakAram || 7||

matveti nAth! tav saMstavanaM mayeda -
mArabhyate tanudhiyApi tava prabhAvAt |
cheto hariShyati satAM nalinIdaleShu
muktAphala - dyutimupaiti nanUdabinduH || 8||

AstAM tava stavanamastasamasta - doShaM
tvatsaMkathA.api jagatAM duritAni hanti |
dUre sahasrakiraNaH kurute prabhaiva
padmAkareShu jalajAni vikAshabhAMji || 9||

nAtyad-bhUtaM bhuvana-bhuShaNa bhUtanAtha
bhUtaira guNair-bhuvi bhavantamabhiShTuvantaH
tulyA bhavanti bhavato nanu tena kiM vA
bhUtyAshritaM ya iha nAtmasamaM karoti || 10||

dRRiShTavA bhavantamanimeSha-vilokanIyaM
nAnyatra toShamupayAti janasya chakShuH |
pItvA payaH shashikaradyuti dugdha sindhoH
kShAraM jalaM jalanidherasituM ka ichChet || 11||

yaiH shAntarAgaruchibhiH paramANubhistavaM
nirmApitastribhuvanaika lalAma-bhUta|
tAvanta eva khalu te.apyaNavaH pRRithivyAM
yatte samAnamaparaM na hi rUpamasti || 12||

vaktraM kva te suranaroraganetrahAri
niHsheSha - nirjita-jagat tritayopamAnam |
bimbaM kala~Nka-malinaM kva nishAkarasya
yadvAsare bhavati pAMDupalAshakalpam || 13||

sampUrNamaN~Nala - shashA~NkakalAkalAp
shubhrA guNAstribhuvanaM tava laMghayanti |
ye saMshritAs-trijagadIshvara nAthamekaM
kastAn-nivArayati saMcharato yatheShTam || 14||

chitraM kimatra yadi te tridashAMganAbhir-
nItaM manAgapi mano na vikAra - mArgam |
kalpAntakAlamarutA chalitAchalena
kiM mandarAdrishikhiraM chalitaM kadAchit || 15||

nirdhUmavartipavarjita - tailapUraH
kRRitsnaM jagattrayamidaM prakaTI-karoShi |
gamyo na jAtu marutAM chalitAchalAnAM
dIpo.aparastvamasi nAth jagatprakAshaH || 16||

nAstaM kAdAchidupayAsi na rAhugamyaH
spaShTIkaroShi sahasA yugapajjaganti |
nAmbhodharodara - niruddhamahAprabhAvaH
sUryAtishAyimahimAsi munIndra! loke || 17||

nityodayaM dalitamohamahAndhakAraM
gamyaM na rAhuvadanasya na vAridAnAm |
vibhrAjate tava mukhAbjamanalpa kAnti
vidyotayajjagadapUrva - shashA~Nkabimbam || 18||

kiM sharvarIShu shashinA.ahni vivasvatA vA
yuShmanmukhendu - daliteShu tamassu nAtha
niShmanna shAlivanashAlini jIva loke
kAryaM kiyajjaladharair - jalabhAra namraiH || 19||

j~nAnaM yathA tvayi vibhAti kRRitAvakAshaM
naivaM tathA hariharAdiShu nAyakeShu
tejaH sphuranmaNiShu yAti yathA mahatvaM
naivaM tu kAcha - shakale kiraNAkule.api || 20||

manye varaM hari-harAdaya eva dRRiShTA
dRRiShTeShu yeShu hRRidayaM tvayi toShameti |
kiM vIkShitena bhavatA bhuvi yena nAnyaH
kashchinmano harati nAtha! bhavAntare.api || 21||

strINAM shatAni shatasho janayanti putrAn
nAnyA sutaM tvadupamaM jananI prasUtA|
sarvA disho dadhati bhAni sahasrarashmiM
prAchyeva dig janayati sphuradaMshujAlaM || 22||

tvAmAmananti munayaH paramaM pumAMsa-
mAdityavarNamamalaM tamasaH parastAt |
tvAmeva samyagupalabhya jayaMti mRRityuM
nAnyaH shivaH shivapadasya munIndra! panthAH || 23||

tvAmavyayaM vibhumachintyamasaMkhyamAdyaM
brahmANamIshvaramanantamanaMgaketum
yogIshvaraM viditayogamanekamekaM
j~nAnasvarUpamamalaM pravadanti santaH || 24||

buddhastvameva vibudhArchita buddhi bodhAt,
tvaM shaMkaro.asi bhuvanatraya shaMkaratvAt |
dhAtA.asi dhIra ! shivamArga-vidhervidhAnAt,
vyaktaM tvameva bhagavan! puruShottamo.asi || 25||

tubhyaM namastribhuvanArtiharAya nAtha |
tubhyaM namaH kShititalAmalabhUShaNAya |
tubhyaM namastrijagataH parameshvarAya,
tubhyaM namo jina ! bhavodadhi shoShaNAya || 26||

ko vismayo.atra yadi nAma guNairasheShais -
tvaM saMshrito niravakAshatayA munIsha!
doShairUpAtta vividhAshraya jAtagarvaiH,
svapnAntare.api na kadAchidapIkShito.asi || 27||

uchchairashoka-tarusaMshritamunmayUkha-
mAbhAti rUpamamalaM bhavato nitAntam |
spaShTollasatkiraNamasta-tamovitAnaM
bimbaM raveriva payodhara pArshvavarti || 28||

siMhAsane maNimayUkhashikhAvichitre,
vibhrAjate tava vapuH kanakAvadAtam |
bimbaM viyadvilasadaMshulatA - vitAnaM,
tuMgodayAdri - shirasIva sahasrarashmeH || 29||

kundAvadAta - chalachAmara - chArushobhaM,
vibhrAjate tava vapuH kaladhautakAntam |
udyachChashAMka - shuchinirjhara - vAridhAra-,
muchchaistaTaM sura gireriva shAtakaumbham || 30||

ChatratrayaM tava vibhAti shashAMkakAnta-
muchchaiH sthitaM sthagita bhAnukara - pratApam |
muktAphala - prakarajAla - vivRRiddhashobhaM,
prakhyApayattrijagataH parameshvaratvam || 31||

gambhIratAravapUrita - digvibhAgas-
trailokyaloka - shubhasaMgama bhUtidakShaH |
saddharmarAjajayaghoShaNa - ghoShakaH san,
khe dundubhirdhvanati te yashasaH pravAdI || 32||

mandAra - sundaranamerU - supArijAta
santAnakAdikusumotkara-vRRiShTiruddhA |
gandhodabindu - shubhamanda - marutprapAtA,
divyA divaH patita te vachasAM tatirvA || 33||

shumbhatprabhAvalaya - bhUrivibhA vibhoste,
lokatraye dyutimatAM dyutimAkShipantI |
prodyad-divAkara - nirantara bhUrisaMkhyA
dIptyA jayatyapi nishAmapi soma-saumyAm || 34||

svargApavargagamamArga - vimArgaNeShTaH,
saddharmatatvakathanaika - paTustrilokyAH |
divyadhvanirbhavati te vishadArthasatva
bhAShAsvabhAva - pariNAmaguNaiH prayojyaH || 35||

unnidrahema - navapaMkaja - puMjakAntI,
paryullasannakhamayUkha-shikhAbhirAmau |
pAdau padAni tava yatra jinendra ! dhattaH
padmAni tatra vibudhAH parikalpayanti || 36||

itthaM yathA tava vibhUtirabhUjjinendra,
dharmopadeshanavidhau na tathA parasya |
yAdRRik prabhA dinakRRitaH prahatAndhakArA,
tAdRRik-kuto grahagaNasya vikAshino.api | 37||

shchyotanmadAvilavilola-kapolamUla
mattabhramad-bhramaranAda - vivRRiddhakopam |
airAvatAbhamibhamuddhatamApatantaM
dRRiShTvA bhayaM bhavati no bhavadAshritAnAm || 38||

bhinnebha - kumbha - galadujjavala - shoNitAkta,
muktAphala prakara - bhUShita bhumibhAgaH |
baddhakramaH kramagataM hariNAdhipo.api,
nAkrAmati kramayugAchalasaMshritaM te || 39||

kalpAMtakAla - pavanoddhata - vahnikalpaM,
dAvAnalaM jvalitamujjavalamutsphuliMgam |
vishvaM jighatsumiva sammukhamApatantaM,
tvannAmakIrtanajalaM shamayatyasheSham || 40||

raktekShaNaM samadakokila - kaNThanIlaM,
krodhoddhataM phaNinamutphaNamApatantam |
AkrAmati kramayugena nirastashaMkas-
tvannAma nAgadamanI hRRidi yasya puMsaH || 41||

valgatturaMga gajagarjita - bhImanAda-
mAjau balaM balavatAmapi bhUpatinAm !
udyaddivAkara mayUkha - shikhApaviddhaM,
tvat-kIrtanAt tama ivAshu bhidAmupaiti || 42||

kuntAgrabhinnagaja - shoNitavArivAha
vegAvatAra - taraNAturayodha - bhIme |
yuddhe jayaM vijitadurjayajeyapakShAs-
tvatpAda paMkajavanAshrayiNo labhante || 43||

ambhaunidhau kShubhitabhIShaNanakrachakra-
pAThIna pIThabhayadolbaNavADavAgnau
raMgattaraMga - shikharasthita - yAnapAtrAs-
trAsaM vihAya bhavataHsmaraNAd vrajanti || 44||

udbhUtabhIShaNajalodara - bhArabhugnAH
shochyAM dashAmupagatAshchyutajIvitAshAH |
tvatpAdapaMkaja-rajo.amRRitadigdhadehA,
martyA bhavanti makaradhvajatulyarUpAH || 45||

ApAda - kaNThamurUshRRiMkhala - veShTitAMgA,
gADhaM bRRihannigaDakoTinighRRiShTajaMghAH |
tvannAmamaMtramanishaM manujAH smarantaH,
sadyaH svayaM vigata-bandhabhayA bhavanti || 46||

mattadvipendra - mRRigarAja - davAnalAhi
saMgrAma - vAridhi - mahodara-bandhanottham |
tasyAshu nAshamupayAti bhayaM bhiyeva,
yastAvakaM stavamimaM matimAnadhIte || 47||

stotrastrajaM tava jinendra ! guNairnibaddhAM,
bhaktyA mayA vividhavarNavichitrapuShpAm |
dhatte jano ya iha kaMThagatAmajasraM,
taM mAnatuMgamavashA samupaiti lakShmIH || 48||

lipikAra ashoka seThI, saMshodhaka yashavaMta malaiyA


% Text title      : bhaktAmara stotra
% File name       : bhaktaamara.itx
% itxtitle       : bhaktAmarastotram
% engtitle       : BhaktAmar stotra
% Category       : deities_misc, stotra
% Location       : doc_deities_misc
% Sublocation      : deities_misc
% Texttype       : stotra
% Author        : Traditional
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : ashoka seThii
% Proofread by     : ashoka seThii
% Latest update     : August 23, 2000
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

About
admin

Use a dynamic headline element to output the post author description. You can also use a dynamic image element to output the author's avatar on the right.

Bhaktamar logo 96x96
Item added to cart.
0 items - 0.00
loader
Just fill out this quick form

  Select Service

  X
  BOOK A CONSULTATION